Užitočné informácie

Anketa


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data-web12/webs/dulovaves.sk/index.php:129) in /data-web12/webs/dulovaves.sk/include/inc_anketa.php on line 23

Rok 2016

Zmluvy uzatvorené obcou Dulová Ves

rok 2016

Dátum Popis Partner

Príloha

05.01.2016

Zmluva o používaní SW č. 2000/731 REMEK s.r.o. zmluva
15.01.2016 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. zmluva
15.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves Klub Združenia kresťanských seniorov v Dulovej Vsi zmluva
19.01.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. zmluva
01.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves Dobrovoľný hasičský zbor Dulova Ves zmluva
01.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves Telovýchovná jednota ŠM Dulova Ves zmluva
11.02.2016 Zmluva o pripojení k IS Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

zmluva

15.02.2016 Dodatok 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o. Rozhanovce / Jantárová 1 Košice / dodatok
01.04.2016 Zmluva č. 26515 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17 Bratislava 3 zmluva
08.04.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Materská škola Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava dodatok
08.04.2016 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Obec Dulova Ves Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava dodatok
21.04.2016 Zmluva o poksytovaní auditorských služieb Ing. Valdimír Andraščík Lipovce 76 zmluva
05.05.2016 Zmluva VKE0720201507A o odpadoch ENVI-PAK,a.s. Bratislava zmluva
03.06.2016 Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava zmluva
06.06.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. Bratislava zmluva
20.06.2016 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. DUL-OZIBVK-ZoBKZ-VO Občianske združenie IBV Dulova Ves - Košariská, Švábska 58 Prešov zmluva
24.06.2016 Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci v oblasti sociálnych služieb č. 6/2016 Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, o.z.,Námestie mieru 2, Prešov zmluva
18.07.2016 Zmluva o dielo č. 7/2016 Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne v budove Materskej školy v obci Dulova Ves FEM-STAV,s.r.o. Dulova Ves 127 zmluva
06.09.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č. 9/2016 Telovýchovná jednota ŠM Dulova Ves zmluva
24.10.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému sytému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elketronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/, Kýčerského 5 Bratislava dodatok
28.10.2016 Kúpna zmluva č. 10/2016 Viliam Vaľa, Skrsbksé 125 a Obec Dulova Ves zmluva
28.10.2016 Kúpna zmluva č. 13/2016 Mgr. Anton Potočňák, Chalúpkova 2 Prešov -Solivar a Obec Dulova Ves zmluva
20.12.2016 Dodatok 2/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného opdadu FURA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce dodatok
ROK 2017      
12.01.2017 Príkazná zmluva č. 05/PO/2016/ODP Prvá Komunálna Finančná ,a.s. Nitra zmluva
12.01.2017 Príkazná zmluva č. 23/PO/2016/EL Prvá Komunálna Finančná ,a.s. Nitra zmluva
12.01.2017 Príkazná zmluva č. 21/PO/2016/PL Prvá Komunálna Finančná ,a.s. Nitra zmluva
18.01.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č. 1/2017 Dobrovoľný hasičský zbor Dulova Ves zmluva
18.01.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č. 2/2017 Klub Združenia kresťanských seniorov Dulova Ves zmluva
20.01.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy A2780917 Orange Slovensko, a.s. Bratislava dodatok
20.01.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy A5388954 Orange Slovensko, a.s. Bratislava dodatok
20.01.2017 Prílha k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - súhlasy č. z. : A2780917 Orange Slovensko, a.s. Bratislava priloha-k-zmluve
20.01.2017 Prílha k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - súhlasy č. z. : A5388954 Orange Slovensko, a.s. Bratislava priloha-k-zmluve
20.01.2017 Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky"POnuka NMD" zo dňa 19.05.2016 Orange Slovensko, a.s. Bratislava priloha č. 1 k Dodatku k Zmluve
30.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č. 5/2017 Telovýchovná jednota ŠM Dulova Ves zmluva
31.03.2017 Nájomná zmluva č.4/2017 Emília Volanská - ISTRA Abranovce 156 zmluva
31.03.2017 Zmluva o prenájme veľkoplošného informačného panelu č. 3/2017 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves zmluva
13.04.2017 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /maloodber/ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava zmluva
24.04.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1130605 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava zmluva
04.05.2017 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb č. 2017/017 Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76 zmluva
12.06.2017 Kúpna zmluva č. 8/2017 Tomáš Anatlík, Haniska 269, 044 57 zmluva
12.06.2017 Zmluva na výkon činnosti v záujmových útvaroch č. 5/2017 Súkromné centrum voľného času ELBA zmluva
16.06.2017 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže č. 6/2017 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, P.O.BOX 135, 081 35 Prešov zmluva
27.06.2017 Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/731 Remek,s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra zmluva
27.06.2017 Zmluva č. 37814 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 zmluva
30.06.2017 Zmluva o termínovanom úvere č. 626/2017/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. Mynské nivy 1, 829 90 Bratislava zmluva
18.07.2017 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC,spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava zmluva
14.08.2017 Zmluva o dielo č. 9/2017 MOAD,s.r.o. Jesenná 6, 040 01 Košice zmluva
22.08.2017 Zmluva č. 9/2017 o zriadení vecného bremena Ľuboš Kráľ, Padlých hrdinov 541/10, 080 05 Prešov-Solivar zmluva
05.09.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č. 10/2017 Telovýchovná jednota ŠM Dulova Ves zmluva
11.09.2017 Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta SkyToll, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava zmluva
11.09.2017 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta + Príloha č. 1 k Zmluve Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava zmluva
04.10.2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) Cesty Košice s.r.o. Mlynská 28, 040 01 Košice zmluva
23.10.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodatok k zmluve
07.11.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zmluva
13.11.2017 Príkazná zmluva č. 43/PO/2017/POI Prvá Komunálna Finančná, a.s. Hlavná 3, Prešov zmluva
28.11.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác " Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dulova Ves" Róbert Nagy - NEWS STYLE Dulova Ves Vlčie Doly 339, 082 52 zmluva
28.11.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác "Rekonštrukcia kamerového systému vrátane modernizácie verejného osvetlenia v obci Dulova Ves" Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL, Vlčie Doly 412, 082 52, Dulova Ves zmluva
30.11.2017 Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-786-002/2017 Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Drieňová 22, 826 86 Bratislava zmluva
30.11.2017 Zmluva č. 1860/2210/2017 o výpožičke podperných bodov NN vedenia VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zmluva
18.12.2017 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, Prešov zmluva
ROK 2018      
11.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č.4/2018 Klub Združenia kresťanských seniorov v Dulovej Vsi v.z. Imrich Furčák, Dulova Ves 46 zmluva
11.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č.5/2018 Telovýchovná jednota ŠM Dulova Ves, vz. Jana Spišáková zmluva
15.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č.3/2018 Dobrovoľný hasičský zbor Dulova Ves, Dulova Ves 18, vz. František Repko, Stanislav Leško zmluva
19.01.2018 Kúpna zmluva č. 1/2018 Pavlína Dospívová, Podzáhradná 100, 821 06 Bratislava zmluva
25.01.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na vzdelávanie detí a mládeže Centrum voľného času sv. Jána Pavla II., Nám Krista Kráľa 3, Prešov zmluva
05.04.2018 Zmluva č. 38 073 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 zmluva
06.04.2018 Zamestnávateľská zmluva 00327000 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava zmluva
20.04.2018 Dohoda č. 18/37/12/51 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenská 87, 080 28 Prešov dohoda
30.04.2018 Zmluva o pripojení č. 7002244 PRESNET, s.r.o. Urbánkova 1, 080 06 Prešov zmluva
16.05.2018 Kúpna zmluva č. 7/2018 Peter Mikluš, Dulova Ves 126, 082 52 Kokošovce zmluva
16.05.2018 Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží Lindström,s.r.o. Orešianska 3, 917 01 Trnava zmluva
18.05.2018 Zmluva o prenájme veľkoplošného informačného panelu č. 8/2018 Ing. Pavol Pastorčák, Letná ulica 724/10 Dulova Ves Vlčie Doly, 082 52 Kokošovce zmluva
18.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č. 10/2018 Rímskokatolícka farnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, Kokošovce 118, 082 52 Kokošovce zmluva
30.05.2018 Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce dodatok
30.05.2018 Zmluva o dielo č. 15051/O/2018 CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28, 040 01 Košice zmluva
01.06.2018 Zmluva č. ZO/2018A6677-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 040 01 Košice- Mgr. Tatiana Dopiráková , konateľ zmluva
05.06.2018 Zmluva o dielo - Oprava hasičskej zbrojnice FEM-STAV, s.r.o. Dulova Ves 127, 082 52 Kokošovce - Mgr. Marcel Feňuš zmluva
13.06.2018 Dohoda č.18/37/012/118 - dobrovoľnícka činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenská 87, 080 28 Prešov dohoda
10.07.2018 Kúpna zmluva o prevode majetku obce č. 11/2018 Občianske združenie IBV Dulova Ves - Košariská, Švábska 58, 080 05 Prešov zmluva
13.07.2018 Kúpna zmluva č. DUL-OZIBVK-KZ-VO Občianske združenie IBV Dulova Ves - Košariská, Švábska 58, 080 05 Prešov zmluva
18.07.2018 Dohoda č. 18/37/010/81 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenská 87, 080 28 Prešov dohoda
23.07.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č. 12/2018 Telovýchovná jednota ŠM Dulova Ves, vz. Jana Spišáková zmluva
30.07.2018 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-102 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava zmluva
20.08.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme veľkoplošného informačného panelu č. 8/2018 Ing. Pavol Pastorčák, Letná ulica 724/10 Dulova Ves Vlčie Doly, 082 52 Kokošovce dodatok
20.08.2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice zmluva
30.08.2018 Zmluva o dielo č. 13/08/2018 TOP MPM, s.r.o., Bertotovce 134, 082 35 zmluva
21.09.2018 Kúpna zmluva Občianske združenie Občania obce Dulova Ves - Vlčie Doly, Vlčie Doly 332, 082 52 Dulova Ves zmluva
21.09.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Občianske združenie Občania obce Dulova Ves - Vlčie Doly, Vlčie Doly 332, 082 52 Dulova Ves zmluva
20.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č.13/2018 Telovýchovná jednota ŠM Dulova Ves, Dulova Ves, 082 52 v zastúpení : Jana Spišáková, prezidentka zmluva
12.12.2018 Dohoda č. 14/2018 o financovaní zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Dulova Ves Ing. Jana Némethová, Marka Čulena 30, 080 01 Prešov dohoda
18.12.2018 Zmluva o dielo č. 6/2018/IL Invest Leasing,s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov zmluva
19.12.2018 Zmluva o dielo SM - ART & PARTNERS,s.r.o. Tehelná 9, 082 71 Lipany zmluva
ROK 2019      
02.01.2019 Mandátna zmluva č. 14/2018 Ing. Iveta Sabaková Agátová 2396/10, 075 01 Trebišov zmluva
07.01.2019 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže na rok 2019 Súkromné centrum voľného času ELBA Smetanova 2, 080 05 Prešov zmluva
10.01.2019 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže na rok 2019 Centrum voľného času sv. Jána Pavla II. Nám. Krista Kráľa 3, 080 01 Prešov zmluva
24.01.2019 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/176 KOMENSKY,s.r.o. Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice zmluva
13.02.2019 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže na rok 2019 Mesto Košice Trieda SNP 48/A Košice zmluva
27.02.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č.2/2019 Telovýchovná jednota ŠM Dulova Ves, Dulova Ves, 082 52 v zastúpení : Jana Spišáková, prezidentka zmluva
28.02.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č.3/2019 Dobrovoľný hasičský zbor Dulova Ves, Dulova Ves 18, vz. František Repko, Stanislav Leško zmluva
06.03.2019 Zmluva č. 2019/01 Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76 zmluva
04.04.2019 Zmluva o poskytovaní služieb č. 003-2018000149 BTS-PO, Rumanova 22, Prešov zmluva
04.04.2019 Sprostredkovateľská zmluva č.004-2018000149 BTS-PO, Rumanova 22, Prešov zmluva
08.04.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava zmluva
16.04.2019 Zmluva č. 39 355 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 zmluva
17.04.2019 Príkazná zmluva Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šariš, Hlavná 73, Prešov zmluva
18.04.2019 Dohoda č. 19/37/012/56 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenská 87,080 28 Prešov dohoda
10.06.2019 Zmluva o dielo WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen zmluva
12.06.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.4/2019 Telovýchovná jednota ŠM Dulova Ves, Dulova Ves, 082 52 v zastúpení : Jana Spišáková, prezidentka TJ ŠM Dulova Ves zmluva
17.06.2019 Dodatok k zmluve č. VKE0720201507A ENVI-PAK,a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava 3 dodatok-k-zmluve
18.06.2019 Zmluva o nájme pozemku č. 1/2019 Spoločenstvo urbariát Dulova Ves, pozemkové spoločenstvo, Dulova Ves 25 zmluva
19.06.2019 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100260120S/2019 VSE,Mlynská 31, Košice priloha-c-3-k-zmluve
26.06.2019 Dodatok č .1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/731 Remek,s.r.o., Nálepkova 2, 919 01 Nitra dodatok-c.1
27.06.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy A2780917 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava dodatok-k-zmluve
17.07.2019 Zmluva o prenájme veľkoplošného informačného panelu č.5/2019 Ing. Pavol Pastorčák, Letná 724/10, Dulova Ves - Vlčie Doly zmluva-o-prenajme
18.07.2019 Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína č.tz2019-07-01mg2 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava zmluva-o-dielo
18.07.2019 Darovacia zmluva PSS, Bajkalská 30, Bratislava darovacia-zmluva
25.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dulova Ves č.6/2019 Telovýchovná jednota ŠM Dulova Ves, Dulova Ves, 082 52 v zastúpení : Lukáš Bidovský, prezident TJ ŠM Dulova Ves zmluva
30.07.2019 Zmluva o dielo č. 2069/2019/A1K - cintorín VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice zmluva-o-dielo--cintorin
30.07.2019 Zmluva o dielo č. 2071/2019/A1K - ihrisko VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice zmluva-o-dielo--ihrisko
15.08.2019 Darovacia zmluva Ing. Ľubomír Olejár, Pod Hájom 8, 080 06 Ľubotice darovacia-zmluva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy z predchádzajúcich rokov nájdete v Archíve zmlúv.